Algemeen

Onder af te sluiten abonnementen vallen uitsluitend gasverbruiktoestellen voor huishoudelijk gebruik met een maximum vermogen van 35 kw. Afhankelijk van het gekozen abonnement kunnen daaraan regel en beveiligingsapparatuur en pomp aan toegevoegd zijn.

De met het toestel verbonden installaties zoals kamerthermostaten, ( weersafhankelijke ) regelaars- radiatoren- radiatorkranen- tapkranen- zonnecollectoren- indirecte boilers- elektriciteit en rookgasafvoer, expantievaten, overstortventielen en inlaatcombinaties alsmede de leidingen voor vloerverwarming, gas, water,cv en condens, etc vallen nimmer onder het abonnement.

In de periode van 1 oktober t/m 31 maart worden koude storingen, waarbij de hoofdverwarming is uitgevallen, altijd binnen 24 uur verholpen, doch zoveel mogelijk op de dag van melding, mits deze voor 21.00 uur zijn gemeld.

Uitsluitingen:

Storingen aan het gastoestel die ontstaan zijn door van buiten komend onheil ( bijv. Blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling uit de cv-installatie, molest, natuurrampen etc.) zijn uitgesloten en vallen niet onder de gratis werkzaamheden of gratis onderdelenverstrekking van het afgesloten abonnement.

Tevens zijn uitgesloten het tussentijds bijvullen en ontluchten van de installatie, alsmede alle storingen die het gevolg zijn van het niet op tijd ontluchten of bijvullen van de installatie, bedieningsfouten, het ontbreken van netspanning 220v en gastoevoer, het ontbreken van een scheidingswisselaar tussen de vloerverwarming en de ketel, alsmede het aansteken van de gastoevoer (waakvlam etc.)

Verder zijn uitgesloten alle werkzaamheden welke bij aanvang van een abonnement, het gevolg zijn van niet uitgevoerd normaal te plegen onderhoud, en storingen welke het gevolg zijn van ondeskundige handelingen door derden aan het toestel. Het ontkalken of spoelen van installaties, warmte wisselaars of boilers valt in geen van de abonnementen.

Aansprakelijkheid:

Gasservice van den ham vrijwaart iedere abonnee/opdrachtgever tegen schade welke gezien kan worden als wettelijkaansprakelijk- heid, ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden; zij zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gevolgschade.

Gasservice van den ham kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of indien er spraken is van overmacht.

Betalingen:

De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling per 1 januari of een twaalfde deel van een jaar per acceptgiro te voldoen. De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari op basis van het indexcijfer van de tabel regelinglonen bouwnijverheid- en installatiebedrijven van het cbs worden aangepast.

De voor rekening van de abonnee komende loon- onderdeel of materiaalkosten dienen binnen 14 dagen na factuur datum betaald te worden. Bij overschrijding van deze termijn zullen te maken kosten, zowel gerechtelijk dan wel buitenrechtelijke kosten alsmede een rentevergoeding ad 2% per maand, voor rekening van de abonnee/opdrachtgever komen.Gebieden waar parkeerkosten in rekening

Gebracht worden rekent gasservice van den ham deze door aan de klant.

Verplichtingen:

Als gasservice van den ham meer dan eenmaal achtereen, zonder bericht van verhindering, op het afgesproken tijdstip niet is verschenen, is gasservice van den ham aan de abonnee, na schriftelijke ingebrekestelling € 20,- vergoeding verschuldigd.

Gasservice van den ham kan voorrijkosten in rekening brengen indien een klant niet thuis is na een gemaakte afspraak reclames zijn mogelijk indien deze binnen 1 maand na het gebeuren schriftelijk zijn ingediend.

Garantie

Garantie op onderdelen wordt door ons verleend volgens de voorwaarden van de fabrikant. Wel zullen behandelings en verzendkosten in rekening worden gebracht. Restitutie van garantie onderdelen volgt pas dan wanneer de fabrikant het betreffende onderdeel aan gasservice van den ham heeft gecrediteerd.